Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

Projekty

Od září 2013 do konce prosince 2014 jsme realizovali projekt s názvem „Víceúrovňové odborné vzdělávání pracovníků Společnosti DUHA za účelem zvýšení jejich kvalifikace i rozvoje organizace s cílem zkvalitnění poskytovaných služeb“.

Díky tomuto projektu jsme mohli našim pracovníkům nabídnout nadstavbové odborné vzdělávání a zkvalitnit tím naše služby. Navíc vznikl fundraisingový plán, který Společnosti DUHA pomůže zajistit lepší stabilitu. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a Hlavním městem Praha. 

Souhrnná zpráva o průběhu projektu

5.1.2015

Projekt na vzdělávání pracovníků Společnosti DUHA, který byl financován z Evropského sociálního fondu, byl realizován po dobu 16 měsíců. Po celou tuto dobu byla díky tomu v organizaci zaměstnána na plný úvazek fundraiserka, která se Společností DUHA dříve spolupracovala externě a s menší pravidelností. Díky stabilnímu místu a novému vybavení pro její práci (notebook) se mohla plně věnovat rozšiřování své působnosti a koncepčnímu zavádění PR a fundraisingu do struktury organizace. Během trvání projektu rozšířila seznam dárců, upevnila vztahy s hlavním sponzorem a bylo uzavřeno partnerství s tímto významným dárcem. Během stejné doby vznikl také fundraisingový projekt „Novoročenky, které pomáhají,“ a nový Fundraisingový plán organizace, který dává jasné cíle do další práce.

Všechny ostatní aktivity se týkaly přímého vzdělávání pracovníků Společnosti DUHA. Vzdělávání probíhalo na několika úrovních a to jak ve formě různých kurzů, tak ve formě supervizí, koučinku a stáží. Podpořenými osobami se stali prakticky všichni zaměstnanci Společnosti DUHA. Projekt počítal s různými vzdělávacími potřebami pracovníků na různých pozicích, proto byly aktivity rozdělené podle těchto úrovní. Zároveň se při některých aktivitách potkávali právě pracovníci z různých pozic (supervize, Systém hodnocení, stáže), což umožnilo jejich vzájemnou interakci.

V rámci projektu jsme pro pracovníky v přímé péči uspořádali 3 akreditované povinné kurzy, pro které byla témata vybrána předem na základě dříve zjištěných požadavků. Kromě toho měli tito pracovníci možnost si během projektu vybrat ještě nejméně další dva volitelné kurzy, jejichž téma odpovídalo přesně jejich potřebám v oblasti práce s našimi klienty. Celkem bylo díky projektu poskytnuto odborné vzdělání 54 pracovníkům v přímé péči v celkové výši 1773 hodin.

Pro pracovníky v přímé péči byly také určeny všechny typy supervizí – případové, týmové i individuální. Během realizace projektu se uskutečnilo celkem 75 setkání k individuální supervizi (150h), 45 setkání k případové supervizi (135h) a 14 setkání k týmové supervizi (37h). 

Poslední aktivita určená pracovníkům přímé péče byly stáže na jiných pracovištích v rámci České Republiky. Tato aktivita byla velmi vyhledávaným zdrojem informací pro jejich další práci. Celkem se uskutečnilo 11 stáží a podpořeno tímto způsobem bylo 26 pracovníků. Soubor reflexí ze všech těchto stáží je výstupem tohoto projektu a bude nadále sloužit v organizaci dalším a nově příchozím pracovníkům jako zdroj informací.

Pro pracovníky vedení organizace - a také pro administrativní pracovníky – byly určeny jiné 3 aktivity. Nejdlouhodobější spoluprací bylo průběžné a pravidelné individuální koučování vedoucích pracovníků služeb, fundraiserky a ředitelky. Celkem se týmu vedení za uplynulých 16 měsíců dostalo 160 hodin koučování. 

Vedení organizace mělo dále díky projektu možnost absolvovat ucelený manažerský kurz, který byl realizován na klíč a tedy uzpůsoben přímo potřebám Společnosti DUHA. Tento kurz byl realizován ve třech výukových blocích a celkem účastníci absolvovali 72 hodin. 

Stejně tak druhý kurz určený vedení organizace - Systém hodnocení zaměstnanců – jsme objednali na klíč a navíc pro širší vedení, tedy 10 pracovníků. Kurz byl koncipován jako dvoudenní s tím, že druhý den byl cíleně zaměřen na nastavení nového systému hodnocení, který bude funkční přímo pro potřeby naší organizace a který jsme okamžitě začali používat. 

Aktivitou s velkým přínosem a inspirací pro další práci byla zahraniční stáž. V květnu odjeli 4 pracovníci vedení do skotského Glasgow, kde strávili velmi intenzivní týden v organizaci s názvem Quarriers. Z této cesty si přivezli spoustu materiálů, poznatků a informací, které budou nadále distribuovat ve svých službách. 

Administrativní pracovníci dostali v rámci projektu možnost individuální výuky ke zvýšení úrovně znalostí MS Excelu a Outlooku.

Díky podpoře z ESF jsme realizací tohoto projektu výrazně zvýšili odbornou úroveň všech našich pracovníků a podpořili je tím pro jejich další práci, za což jsme velmi rádi.

Za realizační tým projektu

Mgr. Ivana Pešatová