Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

Poslání a principy Společnosti DUHA, z.ú.

Posláním Společnosti DUHA, z.ú. je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života.

Bydlení – možnost bydlet v běžných bytech v různých částech Prahy a možnost pečovat o vlastní domácnost

Práce a vzdělávání – možnost  trávit den aktivně, učit se dovednostem potřebným pro každodenní život, najít si zaměstnání

Volný čas a zábava – možnost využívat svůj volný čas podle svých zájmů jako ostatní obyvatelé Prahy

Přátelé, rodina, vztahy – možnost navazovat a prožívat vztahy k blízkým lidem

Život ve společnosti – možnost využívání služeb a kulturních akcí pro veřejnost, navazování běžných sousedských vztahů, uplatnění volebního práva

Zásady

  • nepodporovat akce pouze pro znevýhodněné, nepodporovat hromadné svážení dospělých lidí s mentálním znevýhodněním na společná shromáždění
  • zachování, udržení, rozvíjení a čerpání z tradice DUHY
  • spolupráce služeb nabízených Společností DUHA
  • zachování lidské důstojnosti a respektování osobnosti klienta
  • individuální přístup ke klientovi, uplatnění systemického přístupu pomoc - kontrola
  • zohlednění práva žít ve společnosti běžným způsobem života
  • zplnomocňování klientů k rozhodování o sobě samých tak, aby sami určovali rozsah poskytované podpory
  • překonávat obtíže v současné nejasné situaci ohledně financování sociálních služeb aniž by to negativně ovlivnilo situaci klientů

Cíle, úkoly jsou stanoveny v jednotlivých službách Společnosti DUHA.

Společnost DUHA naplňuje své poslání poskytováním sociálních služeb

Chráněné bydlení

Centrum denních služeb

Podpora samostatného bydlení

V rámci svých aktivit se Společnost DUHA snaží pozitivně ovlivňovat společenské prostředí a smýšlení veřejnosti, usiluje o ochranu práv lidí s mentálním znevýhodněním, poskytuje poradenství a vzdělává odbornou veřejnost.

↑ zpět nahoru

Vznik a historie

Občanské sdružení Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením bylo založeno počátkem roku 1992 z iniciativy členů Sdružení pro pomoc mentálně znevýhodněním v návaznosti na Nadaci DUHA. Jeho posláním bylo zajišťovat veškerou pomoc pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním na jejich cestě k plnohodnotnému životu.

Nejdříve začala Společnost DUHA provozovat Domov, potom Centrum denních služeb a Středisko přechodné péče. V roce 1992 přijala nabídku finanční podpory židovsko-americké nadace AJ JDC pro zavádění chráněného bydlení pro osoby s mentálním znevýhodněním a začala tento program jako první v republice rozvíjet. V první etapě byly otevřeny chráněné byty, v následujících letech se počet bytů zvyšoval a s tím rostla komplexnost služeb. V této návaznosti rostl i počet klientů a DUHA postupně získávala důležité místo mezi nestátními organizacemi v oblasti poskytování sociálních služeb. Mohla tak ve větším měřítku začít plnit své poslání - umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít mimo ústavy. V roce 2006 byl transformován Domov Společnosti DUHA, který byl umístěn v budově Centra denních služeb, a klienti Společnosti DUHA zde žili v nevyhovujících podmínkách. Také služba, která jim byla poskytována, nemohla být založena na individuálním přístupu, ale skupinovém. Deset klientů Domova se přestěhovalo do 4 chráněných bytů a tím se rozšířil počet chráněných bytů ze 13 na 17.

↑ zpět nahoru

Financování Společnosti DUHA

Společnost DUHA, z.ú.  získává většinu svých prostředků formou státní dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí a z dotací v oblasti sociální z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy. Tyto prostředky tvoří pilíř našeho financování, bez nich by naše existence v dosavadní podobě nebyla možná. Stále více se však snažíme získávat prostředky i jinými způsoby a z jiných zdrojů (Jak pomoci).

↑ zpět nahoru