Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

Chráněné bydlení

Poslání a zásady

Naším posláním je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v bytech v různých částech Prahy a podporovat je podle jejich individuálních potřeb, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život.

.

Podívejte se spolu s námi na příběh paní Marie, která vypráví o svém stávajícím životě ve službě chráněného bydlení. V dokumentu zazní také předchozí zkušenost paní Marie s jiným typem pobytové služby. Sami posuďte co všechno Marie zvládla…

Základní  zásady, na kterých stavíme naši práci

Věříme, že každý člověk představuje unikátní hodnotu a že lidé s mentálním znevýhodněním, stejně jako všichni lidé, by měli mít osobní svobodu při usilování o splnění svých přání a zaujetí vlastního místa na světě.

Možnost volby a sebeurčení

Hledáme způsoby a možnosti rozvíjení samostatného rozhodování našich klientů o dění kolem nich. Snažíme se o to, aby míra podpory umožňovala klientům v maximální možné míře uchopit rozhodování do vlastních rukou. Klienti se podílí na formování Chráněného bydlení.

Individuální přístup

Uvědomujeme si, že klienti našich služeb jsou individuality a že musíme umět tvořit služby tak, aby pružně reagovaly na potřeby jednotlivých klientů. Důraz klademe na rozvíjení či udržení zájmů a schopností jednotlivých klientů a vytvoření takových podmínek, které vedou k jejich větší samostatnosti.

Rozhodování o vlastní budoucnosti

Podporujeme klienty v samostatném rozhodování o vlastní budoucnosti, o formě bydlení a službách, které budou využívat. Snažíme se přizpůsobovat služby v Chráněném bydlení tak, aby klienti žili běžným způsobem (např. rozsah služby upravujeme podle potřeb a přání klienta), případně podporujeme klienta v jeho rozhodnutí změnit poskytovatele služby či začít samostatně bydlet bez využívání sociálních služeb.

Rovnocenný přístup

Asistent přistupuje ke klientovi jako k partnerovi v dialogu. Jedná s klientem jako se sobě rovným a respektuje důstojnost klienta.

Práce se seniory

Přizpůsobujeme službu klientům v seniorském věku. Vytváříme podmínky, aby senioři mohli žít v chráněném bytě do konce života.

Tradice

Při práci čerpáme z mnohaletých zkušeností s poskytováním služby Chráněného bydlení.

Uplatnění systemického přístupu (model „pomoc-kontrola“)

Asistenti při podpoře reflektují míru kontroly a pomoci umožňující klientům převzít zodpovědnost za své životy.

Týmová práce

Asistenti nepracují sami za sebe, ale spolupracují na řešení pracovních otázek, radí se, sdílejí zkušenosti. Asistenti respektují týmová rozhodnutí.

Odbornost

Při zkvalitňování naší práce využíváme nových poznatků z oboru, asistenti jsou průběžně vzděláváni a naše práce supervidovaná.

↑ zpět nahoru

Cílová skupina klientů

Klienty našich služeb jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním.

↑ zpět nahoru

Cíle

Cíle Chráněného bydlení Společnosti DUHA

Cílem Chráněného bydlení Společnosti DUHA je pozitivně ovlivnit situaci našich klientů. Naši klienti se nacházejí v různých situacích, i proto se naše cíle od situací klientů odvíjejí.

1. Klient žije v chráněném bytě s podporou asistenta

·         Pomoci Minimálně 1x ročně zhodnotit s klientem potřebnou míru podpory, způsob a rozsah jeho zapojení do péče o domácnost (popsáno v Systému spolupráce a Náplni služby)

·         Podpořit klienta při docházení do zaměstnání a k aktivnímu trávení volného času

2. Klient se o sebe dokáže postarat a odchází do samostatného života

·         Pomoci klientovi při rozhodování o přechodu do samostatného života

·         Zpracovat s klientem, který odchází do samostatného života plán tohoto přechodu

·         Pomoci klientovi najít vlastní bydlení, vč. zprostředkování návazné služby, je-li potřeba  

3. Klient v seniorském věku může zůstat v chráněném bytě do konce života

·         Zajistit potřebné návazné služby pro seniory v chráněném bytě (pečovatelská služba, domácí péče, domácí hospic …)

·         Uzpůsobit podmínky bytu pro život seniora

·         Umožnit seniorům dožít v chráněném bytě


Naplňování obecných cílů vyhodnocuje tým vedení chráněného bydlení v rámci hodnocení roku.

Součástí obecných cílů organizace jsou konkrétní cíle organizace pro daný rok, které vycházejí z obecných cílů, jsou pravidelně aktualizovány a hodnoceny „výjezdním zasedání chráněného bydlení“.

↑ zpět nahoru

Základní činnosti Chráněného bydlení

Základní činnosti při poskytování Chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Poskytnutí ubytování
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

↑ zpět nahoru

Klienti o Chráněném bydlení

Tady se vaří, bydlí, uklízí. To je Duhy.“ Roman

Asistent sem, na rozdíl od jiného bydlení, chodí na služby a učí nás samostatnému žití.“ Luděk

Chráněný bydlení jsi představují, že se s asistenti učíme vařit, prát a nakupovat, počít peníze, uklízet. Asistenti mají služby do devíti hodin. V některých bytech mají služby do osmi. A v některých bytech noční. Pak jdou s klienti do dílen. V půl čtvrtý si pro ně přijdou, cestou jdou s nimi nakoupit. Na Naskový se chodí v pondělí do dílen Gawein. Pak se jde do večerní školy.Tam se učíme matiku. A němčinu. A češtinu. Pak jdeme ze školy domů. Martin jde z Eliáše nakupovat. Čeká tam na asistenta v půl pátý. …“ Dagmar

↑ zpět nahoru