Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

Centrum denních služeb

Poslání a zásady

Poslání

Posláním Centra denních služeb Společnosti DUHA je podporovat dospělé lidi s mentálním znevýhodněním v jejich samostatnosti. Širokou nabídkou aktivit a tvořivých činností klienty podporujeme v seberealizaci, ale také ve zvládání nároků běžného života. Služby jsou poskytovány v kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Základní zásady

 • Umožnit klientovi vybrat si z různorodé nabídky činností.
 • Klienty podporujeme pouze v tom, co potřebuje.
 • Podporujeme klienty v přechodu na jiný druh služby či do práce.
 • S našimi klienty jednáme jako s dospělými lidmi a rovnocennými partnery.

Cílová skupina

Klienty našich služeb jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním od 18 let, kteří potřebují podporu v různých oblastech života.

Kdo může naši službu využívat:

 • Dospělý člověk s mentálním znevýhodněním.
 • Osoba se zájmem o nabízený program CDS.
 • Osoba, která také využívá i jinou službu nebo pracuje na otevřeném trhu práce či v Chráněné dílně. V tomto případě Centrum denních služeb vychází z individuálních potřeb a posuzuje možnosti organizace.

Kdo nemůže naši službu využívat:

 • Lidé, jejichž osobní cíl neodpovídá poslání služby.
 • Osoby se zdravotním postižením bez mentálního znevýhodnění.
 • Osoby s těžkým stupněm kombinovaného postižení (smyslové, tělesné). Služba není bezbariérová.
 • Osoby, která mají takové zdravotní komplikace, které by služba nemohla personálně zajistit a také lidé potřebující specializovanou odbornou péči po celou dobu poskytování služby (nepřetržitá lékařská péče).
 • Osoby u kterých duševní onemocnění dominuje nad postižením mentálním, a vyžadují specifickou odbornou péči (krizová intervence, hospitalizace).
 • Osoby, kterým byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před žádostí o službu smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Služba může zájemce odmítnout i v případě, že nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

↑ zpět nahoru

Dlouhodobé cíle služby

 • Vytvářet program a aktivity CDS podle aktuálních potřeb a přání klientů
 • Nabízet klientům činnosti, které umožňují získávání, rozvíjení a udržování dovedností pro každodenní život (vaření, pečení, cestování, úklid, domácí práce, péče o svoji osobu, hospodaření s penězi, komunikace s okolím apod.) podle individuálních potřeb. 
 • Nabízet klientům tvořivé a aktivizační činnosti vedoucí k prožitku seberealizace a smysluplného trávení času.
 • Nabízet klientům kontakt s přirozeným sociálním prostředím v rámci domluvených aktivit.
 • Nabízet klientům rozvoj podle jejich zájmů (ovládání PC, sportovní aktivity, společenské a partnerské vztahy, lidská práva, zdraví, bezpečnost, apod.) 

↑ zpět nahoru

Základní činnosti CDS

Základní činnost centra denních služeb vymezuje Zákon o sociálních službách 108/ 2006 Sb., v § 45.

 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Klientovi poskytujeme podporu či pomoc, pokud má potíže při zvládnutí sebeobsluhy.
  • V případě potřeby společně plánujeme zvýšení samostatnosti v oblasti sebeobsluhy.
 2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Na obědy docházíme do restaurace.
  • V CDS je vyhrazený čas na svačiny.
 3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • S klienty se zabýváme nácvikem a upevňováním sociálních dovedností (např. zásady společenského chování); orientace v mezilidských vztazích, orientace v čase, znalost lidských práv, apod.
  • Klientům umožňujeme aktivní trávení dne (např. plavání, cvičení, hipoterapie, apod.)
 4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Nabízíme aktivity, které se konají mimo prostory CDS (např. návštěva kulturních akcí, apod.)
  • Chodíme na oběd do restaurace.
  • V případě zájmu pomáháme uživatelům zprostředkovat kontakt s jinými službami nebo aktivitami, které naše CDS nenabízí.
 5. Sociálně terapeutické činnosti
  • Klienti mají možnost se věnovat různým tvořivým činnostem (např. výroba šperků, svíček, keramiky, práce se dřevem, apod.)
  • Klienti si mohou osvojit praktické dovednosti spojené s běžným životem (např. obsluha spotřebičů, vaření, pečení, domácí práce, hospodaření s penězi, nácvik a podpora samostatného cestování, apod.)
 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • V CDS poskytuje sociálně právní poradenství sociální pracovník.

Konkrétní přehled činností a aktivit naleznete v náplni jednotlivých CDS.

↑ zpět nahoru